Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy Zespołu Szkół oraz ich kompetencje

Organy szkoły

Dyrektor Szkoły
Rada Pedagogiczna
Samorząd Młodzieży


Osoby sprawujące funkcje w poszczególnych organach szkoły:
 
Dyrektor Szkoły: Benedykt Pospiszyl
Przewodniczący Rady Pedagogicznej: Benedykt Pospiszyl
Opiekun Samorządu Młodzieży: Beata Grządziel-Wąsowska
Przewodniczący Samorządu Młodzieży: Tola Janicka
Opiekun Samorządu Młodzieży Szkoły Policealnej dla Dorosłych: Teresa Piórkowska
Przewodniczący Samorządu Szkoły Policealnej dla Dorosłych: Barbara Balicz

Kompetencje organów szkoły:

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą, sprawuje nadzór pedagogiczny, organizuje finansową,
administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej pracowników i określa
szczegółową organizację pracy szkoły.

Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Rada pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły.

Samorząd młodzieży tworzą uczniowie i słuchacze Medycznego Studium Zawodowego oraz słuchacze Policealnej Szkoły dla Dorosłych. W działaniach kieruje się własnym regulaminem zgodnie ze statutem szkoły. Samorząd występuje do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych, pełni rolę rzecznika spraw młodzieży, wspóltworzy program wychowawczy szkoły i wewnątrzszkolny system oceniania.

Samorząd Szkoły Policealnej  dla Dorosłych jest reprezentacją słuchaczy tej szkoły. Działa w oparciu o własny regulamin. W celu
wspierania działalności statutowej szkoły, gromadzi własne fundusze z dobrowolnych składek. Funduszami zarządza Rada Samorządu tej szkoły.

W Zespole Szkół w Branicach utworzone są stanowiska kierownicze:

Kierownik Szkolenia Praktycznego: Teresa Piórkowska
Kierownik szkolenia praktycznego odpowiada za organizację i nadzoruje przebieg szkolenia praktycznego. Szczegółowy zakres
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika szkolenia praktycznego ustala dyrektor szkoły.

Kierownik internatu. Od 1.09.2008 nie powołano kierownika internatu.

Główny księgowy szkoły ponosi merytoryczną odpowiedzialność za prowadzenie księgowości szkoły. Jest odpowiedzialny za realizację budżetu jednostki.
 

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Branicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Benedykt Pospiszyl
Data wytworzenia: 2011-03-03