Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

Wykaz Rejestrów i Ewidencji Prowadzonych
           w Zespole Szkół w Branicach


Rejestry, ewidencje:

 • rejestr zarządzeń dyrektora szkoły,
 • rejestr wydanych zaświadczeń,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • rejestr wydanych indeksów,
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły policealnej,
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw i dyplomów,
 • rejestr wniosków nauczycieli o podjęcie postępowań o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciel kontraktowego,
 • rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 • rejestr pieczęci,
 • rejestr delegacji służbowych,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania – szkolny rejestr rozrachunku świadectw,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych nauczycieli.
   

Archiwum:

Zasób archiwalny archiwum Zespołu Szkół w Branicach stanowi dokumentacja powstała i powstająca w związku z działalnością szkoły:

 • dzienniki lekcyjne,
 • księgi arkuszy ocen,
 • akta osobowe uczniów i słuchaczy,
 • księgi uczniów,
 • rejestry wydanych świadectw,
 • kroniki szkolne,
 • księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • księgi protokołów z posiedzeń Nauczycielskich Zespołów Przedmiotowych,
 • zarządzenia Dyrektora Szkoły,
 • projekty organizacyjne,
 • akta osobowe pracowników,
 • listy płac,
 • kartoteki wynagrodzeń,
 • kartoteki zasiłkowe,
 • plany budżetowe,
 • bilanse,
 • dowody bankowe,
 • dowody kasowe,
 • dokumentacja finansowa i księgowa,
 • dokumentacja techniczna,
 • dokumentacja dotycząca rekrutacji, organizacji i innych spraw organizacyjnych.


Dokunentacja szkoły jest przechowywana i archiwizowana stosownie do ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach z dnia 14.07.1983 r. (Dz. U. poz. 173 z późn. zmianami)

Dane osobowe są pod ochroną, a sposoby i zasady ich udostępniania są realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  Nr 133, poz. 883)

 

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Branicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Benedykt Pospiszyl
Data wytworzenia: 2011-03-02